หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 

นายศิริวัฒน์  เข็มเฉลิม

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นายองอาจ  แก้วเขียว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้าหมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางสาวฐิตาพร   ไกรยะราช

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน