ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติและความเป็นมา..วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนประถมอาชีพอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการอำเภอการศึกษาประชาบาล อำเภอบางปลาสร้อย (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองชลบุรี) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยมี นายอร่าม นาคปฐม เป็นครูใหญ่คนแรก สถานที่ตั้งของโรงเรียนเป็นที่ราชพัสดุส่วนหนึ่งและได้รับบริจาคเพิ่มเติมจากขุนอินทร์วราคม (เยื่อ) จูตะกานนท์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายเกษม ลีละทีป (บิดา) นางมาลัย สายสุทธิวงษ์ (ลีละทีป) เจ้าของตลาดบ้านสวน โรงเรียนจึงมีพื้นที่รวมเป็น ๙ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา  

                 ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนประถมอาชีพอุตสาหกรรม รับนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ เปิดสอนครั้งแรก โดยมีแผนกวิชาช่างทอผ้าเป็นหลัก

             ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ขยายแผนกวิชาเพิ่ม ๑ แผนกคือ แผนกช่างเย็บเสื้อผ้า

                 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการช่างสตรีชลบุรี

                 ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบก่ออิฐถือปูน ๑ หลัง แบบ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน

                 ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนถึงอาชีวศึกษาขั้นสูง (ม.ศ.๖)

                 ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอนบัญชี (หลักสูตรระยะสั้น) เพิ่มเติม

                 ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ องค์การยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือโครงการปรับปรุงโรงเรียน

                 ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙ นางยุพิน รังคสิริ ครูใหญ่ของโรงเรียนการช่างสตรีชลบุรี (พ.ศ. ๒๕๐๖ –พ.ศ. ๒๕๑๗) ได้จัดทำรายงานแบบสำรวจโรงเรียนการช่าง สังกัดกองโรงเรียนการช่าง กรมอาชีวศึกษา โดยรายงานประวัติและข้อมูลโรงเรียนไปยังกรมอาชีวศึกษา ซึ่งมีอาคารเรียนแบบตึก ๒ หลัง โรงฝึกงานศิลปหัตกรรม ๑ หลังเมื่อจบ การศึกษานักเรียนจะได้รับวุฒิกาศึกษาเป็น ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น สายอาชีพและประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ

                        ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสตรีชลบุรี เป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาชลบุรี ในระยะเวลานี้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ม.ศ. ๔ - ม.ศ. ๖) มีการเรียนการสอน ๒ แผนกวิชา คือ

                   แผนกคหกรรมศาสตร์ มีวิชาเอก 3 สาขาคือ 

 • วิชาเอกผ้าและการตัดเย็บ
 • วิชาเอกอาหารและโภชนาการ
 • วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

              แผนกพณิชยการ มีวิชาเอก ๒ สาขา คือ

 • วิชาเอกบัญชี
 • วิชาเอกเลขานุการ

                      ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมกับโรงเรียนเทคนิคชลบุรี เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีวิทยาเขต ๒

                      ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ แยกออกเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

          ปัจจุบันนี้คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจนมีความก้าวหน้า และเติบโตมาตามลำดับ ผลิตผู้เรียนที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีฝีมือและมีทักษะในการทำงาน  จัดการเรียนการสอน ใน ๗ ประเภทวิชา  ประกอบด้วย ๑๔ สาขาวิชาด้วยกัน คือ

 • ประเภทวิชาพณิชยกรรม  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประเภทวิชาคหกรรม
 • ประเภทวิชาศิลปกรรม
 • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            ขนาดและที่ตั้งวิทยาลัย

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘๘ หมู่ ๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘ – ๒๗๗๐๔๓, ๐๓๘ – ๒๘๒๓๒๗ โทรสาร ๐๓๘ – ๒๘๖๑๑๐ มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา  พื้นที่เป็นที่ราชพัสดุ และได้รับบริจาคเพิ่มขุนอินทร์วราคม (เยื่อ) จูตะกานนท์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และนายเกษม ลีละทีป (บิดา) นางมาลัย สายสุทธิวงษ์ (ลีละทีป)  เจ้าของตลาดบ้านสวน และได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์จากเทศบาลเมืองบ้านสวน เนื้อที่ 28 ตารางวา จึงขยายรั้วด้านข้างทางทิศเหนือออก แต่เนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในกลางชุมชน จึงไม่สามารถจะขยายพื้นที่เพิ่มได้อีก

          ­ ทิศเหนือ จรด วัดป่าอรัญญิกาวาส

          ­ ทิศใต้ จรด ตลาดบ้านสวน

          ­ ทิศตะวันออก จรด โรงเรียนเกษมวิทย์

          ­ ทิศตะวันตก จรด ถนนสุขุมวิท