รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน  การแข่งขันทักษะพื้นฐาน  การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง 汉语演讲比赛  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565  

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทักษะพื้นฐาน  การประกวดรักการอ่าน (ภาษาไทย)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี   ประจำปีการศึกษา 2565