แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ แผนกวิชา ฝ่ายงานและการสร้างแฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ (Google SITE)

  

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ แผนกวิชา ฝ่ายงานและการสร้างแฟ้มประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ (Google SITE) ระหว่างวันที่ 12 - 13พฤศจิกายน 2565   ณ  ห้องประชุมชลบุรีวิทยา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี