ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

66

1. ผู้บริหาร

4

2. ข้าราชการครู

62

3. ข้าราชการพลเรือน

-

ลูกจ้างประจำ

6

1. ทำหน้าที่สอน

1

2. ทั่วไป/สนับสนุน

5

พนักงานราชการ

8

1. ทำหน้าที่สอน

7

2. ทั่วไป/สนับสนุน

1

พนักงานปฏิบัติงาน มาตรา ๓๘ ค. (๒)

-

1. ทำหน้าที่สอน

-

2. ทั่วไป/สนับสนุน

-

ลูกจ้างชั่วคราว

69

1. ทำหน้าสอน

26

2. ทั่วไป/สนับสนุน

43

รวม

149