ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

          หลักสูตรการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา  2564  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้จัดการศึกษา  2  หลักสูตร  คือ     

          1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  พุทธศักราช 2562 ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 หรือเทียบเท่า) ประเภทวิชาและสาขาวิชาที่เปิดสอน  มีดังนี้

                 1.1  ประเภทวิชาคหกรรม

                      1.1.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

                                  -   สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

                      1.1.2  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

                                  -   สาขางานเสื้อผ้าแฟชั่น

                      1.1.3  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ           

                                  -   สาขางานอาหารและโภชนาการ

                 1.2  ประเภทวิชาศิลปกรรม

                      1.2.1  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

                                  -   สาขางานวิจิตรศิลป์

                      1.2.2  สาขาวิชาการออกแบบ

                                                    -  สาขางานการออกแบบ

                      1.2.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                                  -  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

                 1.3  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                      1.3.1  สาขาวิชาการบัญชี

                                  -   สาขางานการบัญชี

                      1.3.2  สาขาวิชาการขาย

                                  -   สาขางานการขาย

                      1.3.3  สาขาวิชาการเลขานุการ

                                   -  สาขางานเลขานุการ

                                   -  สาขางานการจัดการสำนักงาน

                      1.3.4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                   -   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                      1.3.5  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

                                  -   สาขางานธุรกิจค้าปลีก

   1.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

                      1.4.1  สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

                                  -   สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี

                      1.4.2  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

                                  -   สาขางานการท่องเที่ยว

           2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ใช้เวลาเรียน 2 ปี  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือเทียบเท่า) ประเภทวิชาและสาขาวิชา ที่เปิดสอน  มีดังนี้

                   2.1  ประเภทวิชาคหกรรม

                      2.1  สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

                                  -   สาขางานการจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ                 

               2.2  สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและสิ่งทอ

 

                                  -   สาขางานธุรกิจและเครื่องแต่งกาย

                2.3  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ             

                                  -  สาขางานอาหารและโภชนาการ

                                  -  สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)    

                 2.2  ประเภทวิชาศิลปกรรม

                                    2.2.1  สาขาวิชาทัศนศิลป์

                                  -   สาขางานทัศนศิลป์

                       2.2.2  สาขาวิชาการออกแบบ

                                   -   สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน

                       2.2.3  สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก

                                   -  สาขางานดิจิทัลกราฟิก

                   2.3  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                                  2.3.1  สาขาวิชาการบัญชี

                                   -   สาขางานการบัญชี

                                 2.3.2  สาขาวิชาการตลาด

                                  -   สาขางานการตลาด

                                  -   สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)

                      2.3.3  สาขาวิชาการจัดการ

                                   -   สาขางานการจัดการ

                      2.3.4  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

                                  -   สาขางานธุรกิจดิจิทัล

                      2.3.5  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

                                  -   สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

                   2.4  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                      2.4.1  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

                                  -   สาขางานบริการงานส่วนหน้าโรงแรม (ทวิภาคี)

                                  -   สาขางานแม่บ้านโรงแรม (ทวิภาคี)

                                  -   สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)

                                  -   สาขางานครัวโรงแรม (ทวิภาคี)

 

                      2.4.2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว       

                                   -   สาขางานการท่องเที่ยว

                                   -   สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)

                      2.4.3  สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ  

                                  -   สาขางานการจัดประชุมและนิทรรศการ