วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน ทักษะการแข่งขันตอบคำถามหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน ทักษะการแข่งขันตอบคำถามหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรีวิทยา