วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน  การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565   ณ  โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี