วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ทักษะพื้นฐาน  การประกวดมารยาทไทย  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี  ประจำปีการศึกษา 2565   ณ ห้องประชุมการเวก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี