การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 2565

 ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

คลิกที่นี่

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิกที่นี่

O3 อำนาจหน้าที่

คลิกที่นี่

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คลิกที่นี่

O5 ข้อมูลการติดต่อ

  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 033-004458
  • หมายเลขโทรสาร : 038-286110 
  • E-Mail : Chonburi03@vec.mail.go.th
  • ที่ตั้ง : 388 หมู่ 5 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
  • แผนที่ตั้ง : คลิกที่นี่

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่

O8 Q&A

คลิกที่นี่

O9 Social Network

 

 

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหาร

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

คลิกที่นี่

O11 รายงายการกับกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิกที่นี่

O13 คู่มือหรือมาตราการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่

O14 คู่มือหรือมาตราการให้บริการ

คลิกที่นี่

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิกที่นี่

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิกที่นี่

O17 E-Service

 

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริการเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิกที่นี่

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คลิกที่นี่

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิกที่นี่

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิกที่นี่

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)

คลิกที่นี่

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิกที่นี่

O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิกที่นี่

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

คลิกที่นี่

O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิกที่นี่

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิกที่นี่

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิกที่นี่