● การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT | 2567

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

คลิกที่นี่
(อยู่เมนูข้อมูลพื้นฐานด้านซ้ายของเว็บวิทยาลัยฯ)

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

คลิกที่นี่
(อยู่เมนูข้อมูลพื้นฐานด้านซ้ายของเว็บวิทยาลัยฯ)

O3 อำนาจหน้าที่

คลิกที่นี่

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

คลิกที่นี่

O5 ข้อมูลการติดต่อ

คลิกที่นี่
(อยู่ด้านขวาของเว็บวิทยาลัยฯ)

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่

O8 Q&A

คลิกที่นี่
(อยู่ด้านบนของเว็บวิทยาลัยฯ)

O9 Social Network

คลิกที่นี่
(อยู่ด้านขวาของเว็บวิทยาลัยฯ)

การบริหาร

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหาร

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

คลิกที่นี่

O11 รายงายการกับกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คลิกที่นี่

O13 คู่มือหรือมาตราการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่

O14 คู่มือหรือมาตราการให้บริการ

คลิกที่นี่

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิกที่นี่

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

คลิกที่นี่

O17 E-Service

คลิกที่นี่

(อยู่ด้านขวาของเว็บวิทยาลัยฯ)

การบริการเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริการเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คลิกที่นี่

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คลิกที่นี่

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

คลิกที่นี่

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

คลิกที่นี่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

คลิกที่นี่

การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่
(อยู่ด้านบนของเว็บวิทยาลัยฯ)

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิกที่นี่

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

คลิกที่นี่
(อยู่ด้านบนของเว็บวิทยาลัยฯ)

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

คลิกที่นี่

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 นโยบายไม่รับของขัวญ (No Gift Policy)

คลิกที่นี่

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คลิกที่นี่

O36 การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

คลิกที่นี่

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

คลิกที่นี่

O39 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คลิกที่นี่

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รอบ 6 เดือน

คลิกที่นี่

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

คลิกที่นี่

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลิกที่นี่

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน   

คลิกที่นี่