นายนพรัตน์  อยู่ศรี   ผู้ช่วยงาน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายนพรัตน์  อยู่ศรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ