นายมนต์ชัย  มณฑา  ผู้ช่วยงาน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายมนต์ชัย มณฑา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ