นายอภิรัตน์  เทศเจริญ   ผู้ช่วยงาน

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ นายอภิรัตน์  เทศเจริญ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ