ITA/ข้อมูลสาธารณะ 2567

ตัวชี้วัดที่  9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

                                                                                       ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 • แผนผังบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • ผังบุคลากรแผนกวิชา
 • ผังบุคลากรฝ่ายงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 • ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

 • ภารกิจและอำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลการติดต่อ
 • E-Mail : Chonburi03@vec.mail.go.th

 

                                                                                        การประชาสัมพันธ์

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • www.chonvc.ac.th

O6

Q&A

 • facebook : วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ผ่านช่องทาง Direct  Massenger)
 • website : www.chonvc.ac.th  (ผ่านช่องทาง Direct  Massenger)
 • TikTok  :  chonvc.pr  (ผ่านช่องทาง Direct  Massenger)

      

ตัวชี้วัดที่  9.2 การบริหารงาน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

                                                                                                           แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2567-2571

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 • คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือการปฏิบัติงานของครูผู้สอน
 • คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
 • คู่มือการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 • คู่มืองานทะเบียน
 • คู่มืองานการเงิน
 • คู่มือการบริหารสถานศึกษา
 • คู่มือการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

                                                                                                            การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 • คู่มือซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 2567
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับบริการผู้มาติดต่อ

O12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 • ข้อมูลสถิติการใช้บริการ Fix It Center
 • ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ต
 • ข้อมูลสถิติการใช้ห้องสมุด

O13

E-Service

 • ระบบตารางสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • ระบบลงทะเบียนเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • ระบบการลงทะเบียนเรียนซ้ำปรับเกรดวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา RMS วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา
 • E-Library
 • บทเรียนออนไลน์

 

 

ตัวชี้วัดที่  9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

O14

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O17

รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   

   ตัวชี้วัดที่  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

O18

แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

 • แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

O19

รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • รายงานผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

 • ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต No Gift Policy

               

 

  ตัวชี้วัดที่  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

                                    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ

 • คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเสนอข้อร้องเรียน
 • หลักเกณฑ์ มาตรการ  และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

O23

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ

 • ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ

O24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติชอบ

       -*-

                                                                                                           การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • การเปิดโอการให้เกิดการมีส่วนร่วมวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • จดหมายข่าวประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 • จดหมายข่าวประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

      

 

           ตัวชี้วัดที่  10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

                                                                                                     นโยบาย No Gift  Policy         

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติงานหน้าที่

 • นโยบาย No Gift Policy วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 • นโยบาย No Gift Policy วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 

                                                                                                             การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนนที่เดีื่ห

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี

 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจำปี

               

  ตัวชี้วัดที่  10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัด

ข้อมูล

องค์ประกอบข้อมูล

                                                                                                            แผนป้องกันการทุจริต

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                                       มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี