ห้องปฏิบัติการ

          ห้องสำนักงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อยู่ห้อง 511 อาคาร 5 และมีห้องปฏิบัติการในการกำกับดูแลของแผนกวิชา 2 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ