หมวดวิชาสังคมศึกษา

หมวดวิชาสังคมศึกษา

นางสาวจุไรรัตน์  ดีเพชร

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวพิมพ์พัชชา   แก้วมหาวงศ์

ตำแหน่ง ครู (ช่วยราชการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)

 

นางสาวชนิศากาญจน์  ธรรมวัติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาววิศรา  คุ้มไธสง

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน