หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวสายฝน พลเมฆ

ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

หัวหน้าหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวศิรินภา  เนตรรัตน์

ตำแหน่ง ครู (ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวอรอนงค์  แข็งสง่า

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

 

นางสาวศิริกูล วิสุทธรานันทชัย

ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (ภาษาจีน)

 

นางสาวธันยากานต์  คำกลั่น

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวภณภัค  คณะธรรม

ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (ภาษาอังกฤษ)