โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อวท. ช่อสะอาด นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อวท. ช่อสะอาด นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

🔹 นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อวท. ช่อสะอาด นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567 โดย นายสุรชัย เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อวท. ช่อสะอาด นักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา อวท. เข้าร่วม

🔹 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อวท. ช่อสะอาด นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.๑ และ ปวส.๑ นับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา แนวทาง การปฏิบัติตนตามกรอบของวิทยาลัยฯ และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามแก่ นักเรียน เพิ่มความมีทัศนคติ และค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ ต่อสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จักการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามแก่นักเรียน ตามนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือ “มีคุณธรรมนําวิชาชีพ” “เก่ง ดี มีสุข”

🔹 ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พระธรรมวิทยากร พระวีระพงษ์ ถาวรธัมโม เลขานุการเจ้าคณะตําบลมาบตาพุด วัดชากลูกหญ้า พระกฤษณพงษ์ เตชธัมโม วัดมาบตาพุด และ คุณอลิสรา ใจเพชร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สํานักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียน ระดับชั้นปวช.1 เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 548 คน และระดับชั้นปวส.1 จํานวน 400 คน รวมทั้งสิ้น 958 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


Chonvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ